Jednací řád žákovského parlamentu

Jednací řád

Školní parlament při Základní škole Břeclav, Komenského  stanovil následující jednací řád:

Úvodní ustanovení:

1. Jednací řád upravuje postup při svolávání školního parlamentu k řádným i mimořádným zasedáním, stanovuje
zásady pro průběh jednání, určuje způsob jednání a vymezuje podmínky pro volby funkcionářů školního parlamentu.

2. Jednací řád je závazným dokumentem pro všechny členy zasedání školního parlamentu a jeho změny lze provést po schválení nadpoloviční
většinou všech členů školního parlamentu.

Zasedání školního parlamentu

1. Zasedání školního parlamentu svolává a řídí jeho předseda, kterého volí členové školního parlamentu na prvním zasedání v daném školním roce.

Termín zasedání je zveřejněn na nástěnce školního parlamentu. Zveřejňování těchto informací má na starosti referent pro informace.

2. Ke zvolení předsedy a místopředsedy je třeba, aby pro navržené kandidáty hlasovala nadpoloviční většina všech členů školního parlamentu.

3. Zasedání parlamentu není veřejné. V případě zájmu je možno spolupodílet se na zasedání po předchozí dohodě.

4. Svou neúčast na zasedání školního parlamentu omluví člen školního parlamentu předem, nejpozději v den jeho konání.

5. V případě, že se člen školního parlamentu nezúčastní v průběhu pololetí nadpolovičního počtu zasedání, projedná se jeho další setrvání

ve školním parlamentu.

6. Řádná zasedání se konají ve středu v 7.15 hodin jedenkrát za měsíc.

7. Mimořádná zasedání svolá předseda za pomocí referentů pro informace.

8. Školní parlament je usnášeníschopný, zúčastní-li se nadpoloviční většina členů školního parlamentu.

9. Školní parlament schvaluje:

a) jednací řád školního parlamentu

b) setrváváníčlenů, kteří ve školním parlamentu nepracují podle dohodnutých pravidel.

10. Školní parlament navrhuje:

a) změny ve školním řádu

b) opatření ke zlepšení sociálního prostředí ve škole (akce školy, soutěže...)

11. Na každém zasedání určí předseda zapisovatele, který provede zápis z jednání, která předá p.u. Švendové.

12. Výsledky hlasování školního parlamentu jsou veřejné, Hlasuje se v pořadí „pro", „proti", „zdržel se hlasování".

13. Jednací řád má platnost po celé funkční období členů školního parlamentu – jeden školní rok.

Tento jednací řád byl schválen na zasedání školního parlamentu dne 26.9.2012

Podpisy všech členů:

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského