Školní družina

 

Charakteristika školní družiny – školní družina je významným zařízením pro výchovu mimo vyučování.   I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Jako nejefektivnější se nám jeví přímé sepětí ŠD se školou, to znamená, je-li ŠD její přímou součástí. Umožňuje to přímou návaznost na činnost školy. Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o nejmladší generaci.

Kapacita školní družiny je 122 dětí, v posledních letech máme 5 oddělení po 23 dětech.

Materiální vybavení - všechna oddělení školní družiny prošla rekonstrukcí. Po konzultaci s architektem byla vybavena nadstandartním nábytkem a veselými barevnými doplňky. Prostory tříd jsou členité, umožňují příležitost k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k jiným zájmovým činnostem a hrám.

Snahou bylo, aby se zde děti cítily ne jako v klasické třídě, ale když vstoupí, dýchne na ně celkově atmosféra pohody, radosti a útulnosti. Cílem určitě je, aby školní družina byla místem, které dětem poskytuje zájmové vzdělávání a nabídku smysluplných aktivit.

V letošním školním roce jsou bohužel 2 oddělení umístěna v kmenových třídách.

Náplň školní družiny činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je ve velké míře v souladu s prací dětí ve vyučování. K propojování dochází zejména při realizaci projektového vyučování. Všechny vychovatelky se podílí na tvorbě a naplňování školního vzdělávacího plánu.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe. Měly by ústit v získávání klíčových kompetencí. Při výchovné práci v družině navazujeme v základních principech na kompetence pro školní výuku.

Činnosti školní družiny

1. Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují po obědě.

2. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale součást možné relaxace po soustředění ve vyučování.

3. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují dětem seberealizaci (také i kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání.

Mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Skladba zaměstnání

1. Odpočinková činnost

1.1    Relaxace, četba, odpočinek na koberci, klidové hry, vyprávění - dialog s dětmi.

Činnosti rozvíjí komunikativní kompetence:

Žák   -   ovládá řeč i mimoslovní komunikaci

-   umí vyjádřit vlastní názor

-   účinně se zapojuje do diskuze, umí řešit konflikty

-   nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchat druhým

-   komunikuje kultivovaně

2. Rekreační činnosti

2.1 V místnosti: hry s pohybovými prvky, malování, hračky, stolní a společenské hry

      Venku: vycházky, pobyt na školním dvoře, pohybové aktivity, sportovní hry

2.2 Rekreační činnost by měla být minimálně organizována, vychovatelkou spíše

      jen usměrňována.

      Činnosti rozvíjející sociální a interpersonální kompetence:

      Žák -    učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit

             -    k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně

             -    projevuje citlivost a ohleduplnost

             -    rozpozná vhodné a nevhodné chování

             -    podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu

             -    spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit

             -    přijímá kompromis, respektuje dohodnutá pravidla

3. Příprava na vyučování

3.1 Nenásilná forma přípravy dětí na vyučování - didaktické hry, kvízy, tajenky, doplňovačky, atd.

      Činnostmi rozvíjíme kompetence k učení:

      Žák     -    učí se s chutí, započatou práci dokončí

-   kriticky hodnotí své výkony

-   učí se spontánně i vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi

-   samostatně pozoruje, získává vědomosti z různých zdrojů

-   zkušenosti uplatňuje v praktických činnostech a v dalším učení

4. Zájmové činnosti

Na každý den je zařazena jedna zájmová činnost.Vše vychovatelka přizpůsobuje dětem a momentálním okolnostem. Změna je vyhrazena.

Zájmovými činnostmi rozvíjíme kompetence k trávení volného času:

Žák -    účelně tráví volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití

       -    umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic

       -    rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech

       -    rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci

            stresových situací (či jednostranné zátěže ze školního vyučování)

A)    Společensko-vědní činnost

B)    Esteticko-výchovná činnost

C)    Přírodovědná činnost

A)    Pracovně-technická činnost

B)    Sportovní-činnost

Nabídka školní družiny- pro děti připravujeme celoročně pestrou nabídku různých aktivit. Nabízíme projektová odpoledne: tematické výtvarné dílny, motorické a kreativní hry, rekreačně-sportovní soutěže i dramatická odpoledne. Navštěvujeme filmová představení v kině, místní knihovnu i lanové centrum Hájenka se zajímavým programem. Celoročně máme zařazeny také delší vycházky do okolí i přírody. Škola je zapojena do projektu "Hodina pohybu navíc", který probíhá v rámci školní družiny pod vedením kvalifikovaných učitelů TV.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského