Poradenské pracoviště

Z á k l a d n í   š k o l a   B ř e c l a v ,   K o m e n s k é h o  2 ,   p ř í s p ě v k o v á   o r g a n i z a c e

Statut školního poradenského pracoviště

 1. Úvod

Hlavním úkolem je poskytování bezplatných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. ŠPP je nápomocné při zvládání a řešení výukových, vztahových a sociálních problémů.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenským zařízeními (PPP, SPC).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez souhlasu se je nedozví nikdo další. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016 .

 1. Organizační struktura pro školní rok 2023/ 2024

Vedoucí poradenského pracoviště:

školní speciální pedagog – Mgr. Vlasáková Bruchterová Kristýna

tel: 538 717 035

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.00

                                 pátek 7.30 – 8.45

Konzultace je možná i v jiný termín po předchozí telefonické domluvě: 538 717 035

Členové školního poradenského pracoviště:

výchovný poradce – Mgr. Švendová Gabriela

tel: 538 717 030, 725 941 454

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: pondělí – pátek 7.00 – 7.30 po předchozí telefonické domluvě

školní metodik prevence – Mgr. Pláteníková Zdena

tel: 538 717 005

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: po telefonické domluvě

školní metodik prevence pro 1. stupeň – Mgr. Cyprisová Eva

tel: 538 717 037

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: po telefonické domluvě

školní speciální pedagog – Mgr. Cupalová Blanka

tel: 538 717 035

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny: úterý a středa 7.00 – 7.30

                                    pátek  13.00 – 14.00

                                

 1. Hlavní cíle
 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského