Plán práce školního poradenského pracoviště

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2023/ 2024


Vedoucí školního poradenského pracoviště:
Mgr. Kristýna Vlasáková Bruchterová – speciální pedagog


Členové školního poradenského pracoviště:
Mgr. Gabriela Švendová – výchovný poradce
Mgr. Zdena Pláteníková – školní metodik prevence
Mgr. Eva Cyprisová – školní metodik prevence pro 1. stupeň

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby
učitelům, žákům a jejich rodičům v následujících oblastech:
1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané


Priority pro letošní školní rok:
- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická podpora učitelů v této
oblasti, podpora při zavádění podpůrných opatření do běžné praxe školy
- sledování neprospívajících žáků a nabídka ŠPP rodičům těchto žáků
- zmapování péče o nadané žáky na škole a další podpora v této oblasti


1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Září
- seznámení všech vyučujících se zprávami a doporučeními školských poradenských
zařízení
- příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky
s podpůrným opatřením v souladu s platnou legislativou
- založení spisů a vedení spisové dokumentace
- spolupráce školního speciálního pedagoga s třídními učiteli při tvorbě IVP
- koordinace a účast na projednávání IVP s jejich zákonnými zástupci
- koordinace péče o žáky se SVP, pomoc učitelům v nastavování péče o tyto žáky na
další školního rok
- logopedická depistáž v 1. ročnících a následná konzultace s učiteli a rodiči
- přihlášky do logopedického kroužku
- metodické setkání asistentů pedagogů – nastavení systému spolupráce, doladění
podmínek, vyjasnění kompetencí, zavedení deníku AP

Říjen
- zahájení předmětů speciálně pedagogické péče, pedagogické a logopedické
intervence
- zahájení logopedického kroužku
- zahájení spolupráce s PPP Břeclav – Test rizika v 1. ročnících
- nákup a příprava pomůcek pro žáky s PO
- vytvoření přehledu pomůcek, které může naše škola poskytovat
Listopad
- test rizika v 1. ročnících – zprávy pro tř. učitele a rodiče
- depistážní šetření čtení ve 2. ročnících – vyhledávání žáků se vznikající poruchou
učení a jejich odesílání na komplexní vyšetření do PPP (ve spolupráci s TU)
Prosinec
- zahájení nápravy percepčního oslabení v 1. ročnících
- depistážní šetření čtení ve 2. ročnících – zprávy pro tř. učitele a rodiče
Leden
- průběžné vyhodnocení IVP – konzultace s učiteli, návrhy změn
- metodické setkání asistentů pedagogů
Březen
- návštěva předškolních dětí v 1. třídách
Duben
- zápis dětí do 1. třídy
- schůzka s rodiči budoucích školáků
Květen
- příprava a koordinace kurzu pro předškoláky – škola nanečisto
Červen
- zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
vyhodnocení podpůrných opatření
- metodické setkání asistentů pedagogů – vyhodnocení školního roku

Průběžně
- koordinace péče o žáky se SVP a žáky nadané
- metodická podpora učitelů a asistentů pedagogů v této oblasti
- účast na konzultacích se žáky a rodiči o doporučení ŠPZ, plánech pedagogické
podpory a IVP
- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními v péči o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
- návrhy na vyšetření v ŠPZ
- spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových obtíží žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
- vyhodnocování účinnosti nastavených podpůrných opatření
- zajištění podpůrných opatření – vedení předmětu speciálně pedagogické péče,
pedagogické a logopedické intervence
- zajištění vhodných pomůcek pro žáky se SVP


2. Péče o žáky nadané


Průběžné sledování nadaných a talentovaných žáků – motivace pro zapojení do soutěží.
Např.
- logická olympiáda
- matematická soutěž Klokan
- recitační soutěž na 1. i 2. stupni
- rétorická soutěž pro žáky 2. stupně
- dějepisné, zeměpisné, přírodovědné olympiády
- různé sportovní soutěže
- FOSFA olympiáda břeclavských škol
- výtvarné soutěže
- olympiáda cizích jazyků
- olympiáda z českého jazyka

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského