• zspostorna.cz

Provoz školy od 30. 11. 2020

Prezenční výuka je povinná pro tyto žáky:

• žáky 1. stupně základních škol,

• žáky 9. ročníků základních škol,

• žáky 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu:

  lichý týden (od 30. 11.) prezenčně: třídy VI. B, VIII. A, B

                                       distančně: třídy VI. A, VII. A, B

  sudý týden (od 7. 12.) prezenčně: třídy VI. A, VII. A, B

                                      distančně: třídy VI. B, VIII. A, B

Vzhledem k přijatým opatřením MŠMT a probíhající přístavbě bílé školy, budeme muset přikročit k plánovanému přestěhování 1. až 3. tříd do ZŠ Na Valtické.

4. a 5. třídy se budou vzdělávat na červené škole, stejně jako 9. třídy a rotačně 6. až 8. třídy.

Podrobnější informace budou zaslány prostřednictvím žákovské knížky.

Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy

Organizace vzdělávání od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nově vyhlášeným epidemiologickým opatřením týkajících se základních škol, Vám oznamuji změny v organizaci vzdělávání od 18. 11. 2020:

· škola se otevře pro třídy 1. a 2. ročníku, pro tyto žáky bude v provozu i školní družina a jídelna, výuka bude prozatím probíhat ve třídách na červené škole dle stávajícího rozvrhu,

· pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle stávajícího rozvrhu,

· změny ve školním stravování

- ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti,

- ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů

denně od 12. 45 do 13.00 hod.

- žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd,

Podrobnější informace budou zaslány prostřednictvím žákovské knížky.

Jsme moc rádi a těšíme se na naše žáky. Děkuji za dosavadní spolupráci.

Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy

Ošetřovné - tisková zpráva MPSV

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Tiskové oddělení MPSV

Distanční výuka

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se měnící situaci, si dovoluji upozornit na zatím platná nařízení.

Od středy 14. 10 do pátku 23. 10. 2020 všichni žáci 1. i 2. stupně přecházejí na distanční výuku. Ta je dle novely školského zákona povinná. Při zjišťování podmínek Vašich dětí k distanční výuce bylo zjištěno, že, až na pár výjimek, žáci mají podmínky se distanční výuky zúčastnit. Distanční výuka bude na naší škole probíhat dvěma formami:

- online - hodiny budou vyznačeny v rozvrhu – jedná se o hlavní předměty – pokus se žáci nezúčastní online výuky, jejich absence se bere jako neomluvená (v případě nemoci či jiných závažných skutečností rodiče absenci řádně omluví v souladu se školním řádem),

- ofline – zadávání samostudia, pracovních úkolů formou cvičení popř. pracovních listů, prezentací, či referátů – odevzdání do daného termínu je taky povinné a bude se odrážet v hodnocení žáka.

K distanční výuce budou využívány především dvě platformy Bakaláři a na 2. stupni Classroom.

Během distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Mohou si na něj přijít do jídelny, ale je zapotřebí dodržovat stanovený rozpis, aby se žáci nemísili. Nadále platí všechna hygienická opatření (desinfekce, roušky, rozestupy).

Během podzimních prázdnin od 26. 10. – 30. 10. 2020 se nevaří, vzhledem k nízkému zájmu nebude v provozu ani školní družina.

Stěhování 1. stupně je přesunuto na 2. listopadu, pokud nenastanou jiné okolnosti.

Podrobnější informace Vám sdělím aktuálně podle vyvíjející situace.

Děkuji za pochopení, přeji nám všem pevné zdraví a pevné nervy s distanční výukou!

Mgr. Yveta Polanská

ředitelka školy

Volby do školské rady

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka školy Mgr. Yveta Polanská vyhlašuje v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu č. 1/2020/ŠPO volby do školské rady. Volby se uskuteční ve dvou kolech elektronicky prostřednictvím informačního portálu Bakaláři ve čtvrtek 15. 10. a v pondělí 19. 10. 2020.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, má 6 členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetina se volí z řad pedagogických pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Veškeré informace o průběhu a organizaci voleb dle Volebního řádu pro volby do školské rady budou zákonným zástupcům poslány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

                                                                                                                                                                                                Mgr. Yveta Polanská 

                                                                                                                                                                                                       ředitelka školy

6.AB adaptační den 20-21

6 ab adaptacni denAdaptační program na H - parku

V pondělí 7.9.2020 se třídy 6.A a 6.B vypravili do H – parku, kde strávili dopoledne různými hrami a stmelovacími aktivitami. Při některých aktivitách pracovali žáci v týmech, při jiných po třídách. Všude byla nutná spolupráce, vzájemná pomoc a pochopení. Noví žáci se ihned bez problému zapojili.

Dopoledne bylo rozděleno na čtyři časové úseky s malými přestávkami. Vystřídaly se hry: „aktivity“, „bažina“ (mravenec), piškvorky a pravda – lež. Dětem se program líbil, jen by ho doplnili krátkým cvičením na lanové dráze.

Mgr. Zuzana Pappová

Foto

Hygienická opatření

Vážení rodiče,

v souvislosti se zahájením školního roku a jeho bezproblémových průběhem si Vás dovoluji upozornit na preventivní opatření, které škola přijala. Tato opatření vychází z upraveného manuálu MŠMT ke dni 24. 8. 2020 – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE VZHLEDEM KE COVID-19. Vztahují se na základní provozní podmínky školy v souvislosti s hygienickými a protiepidemickými opatřeními a informují čím je škola vybavena, jaká pravidla jsou nastavena pro žáky, zaměstnance školy i rodiče.

Škola je vybavena: · Desinfekcí:

- DisiCLEAN AIR = povrchová polymerová dezinfekce prostorů a ploch (výrobce neuvádí žádné nepříznivé účinky na lidské zdraví) - Líh denaturovaný 80% přípravek na desinfekci povrchů - Anti – COVID = desinfekční přípravek pro dezinfekci rukou a povrchů - Čistící gel s desinfekční přísadou a vitamínem E - obsahuje 65% alkoholu; podporuje ochranu proti různým typům aktuálních virů · Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.

Hygienická opatření

· platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.

· vstup do školy je zakázán všem osobám (vč. žáků) s příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu)

· v případě, že do školy vstoupí žák s příznaky onemocnění má škola povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví) a okamžitě vyzvat zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a telefonicky kontaktovali svého pediatra, který rozhodne o dalším postupu

· žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

· zákonní zástupci žáků a ostatní osoby vstupují do budovy školy pouze po předchozí domluvě s vyučujícím

· všechny osoby (vč. žáků) si dezinfikují ruce po příchodu do budovy školy

· u zákonných zástupců a ostatních osob požadujeme vstup a pohyb v budově školy pouze s rouškou

· žáci si ve škole pravidelně myjí/dezinfikují a osouší ruce (po vstupu do školy, po použití toalety, před jídlem apod.)

· žáci jednotlivých tříd se dle možností nemísí, výuka a přestávky probíhají převážně v kmenových třídách

· celodenně probíhá intenzivní opakované větrání místností

· škola průběžně žákům zdůrazňuje dodržování zásad osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Věřím, že pokud budeme přijatá opatření všichni respektovat, společně zvládneme prezenční vzdělávání žáků.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy

Provoz školní družiny

1.9. -  4.9. po skončení vyučování - do 16:00
od 7.9.  -  zahájen provoz ranní družiny
od 7.9. - provoz do 16:30, pátek - do 16:00
                                                                        Jana Snopková - vedoucí vychovatelka