Speciální pedagog

SPECIÁLNÍ PEDAGOG - standardní činnosti

1. Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.

2. Koordinuje

 • speciálně-pedagogické poradenství ve škole
 • vytváření individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky s vývojovými poruchami učení na 1. stupni základní školy, účastní se jejich projednávání se zákonnými zástupci

3. Samostatně zajišťuje

 • speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti
 • individuální reedukaci specifických poruch učení u integrovaných žáků v rámci realizace individuálního vzdělávacího programu, úzce spolupracuje se zákonnými zástupci těchto žáků
 • individuální i skupinovou reedukaci specifických poruch učení u ostatních žáků s vývojovými poruchami učení, vede dyslektický kroužek
 • návrhy a realizaci opatření, které směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • poskytování metodické pomoci a odborných informací z oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy, pomáhá při jejich aplikaci
 • na žádost vyučujících náslechy v hodinách, na jejich základě navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vede knihovnu speciální pedagogiky a evidenci pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje jejich půjčování učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům
 • poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků
 • specifické oblasti činnosti:
 • aktivně se účastní zápisu budoucích žáků prvních ročníků
 • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem na tvorbě podpůrného vzdělávacího programu pro školně neúspěšné žáky
 • spolupracuje s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a dalších specializovaných pracovišť
 • vede administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, evidence konzultací
 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

4. Předkládá vedoucímu školního poradenského pracoviště:

 • plán práce školního speciálního pedagoga na nový školní rok
 • návrhy na opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • závěrečnou zprávu o činnosti školního speciálního pedagoga za daný školní rok

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2022 byl 363 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského